.

Ako sa to začalo

Prednedávnom sme išli okolo Devína a zbadali sme tam reklamný panel upozorňujúci na geologické múzeum. Napadlo nás pozrieť sa dovnútra. Na naše nemilé prekvapenie sme zistili, že toto tzv. múzeum, ktoré má byť dôstojný stánok geológie na Slovensku, je len obyčajným, krovím zarasteným a neupraveným bydliskom bezdomovca a miestom odpadu. Obhliadka kameňolomu s vysokou prírodovednou hodnotou, kde len samotná stena predstavuje množstvo informácií, a to nespomíname výstavnú expozíciu, nás natoľko pohoršila, že sme sa rozhodli proti tomu bojovať. Za účelom znovuzrodenia dotknutých priestorov sme kontaktovali RNDr. Máriu Bizubovú autorku pôvodného projektu “Geologické múzeum v Starom kameňolome Devín“ a následne s jej pomocou ďalšie inštitúcie. Pod jej odbornou záštitou chceme osloviť aj širokú verejnosť. Spoločne chceme dopriať budúcim generáciám možnosť poznania geologickej minulosti Devínskej Kobyly, dotknúť sa aspoň pohľadom hornín, skamenelín, minerálov a geologických foriem. Aby aj oni si mohli vytvoriť obraz o nesmierne dlhom a zložitom vývoji našej modrej planéty, ktorý sa odzrkadlil na tomto malom kúsočku zemského povrchu.

Chceme prinavrátiť zašlú slávu

Všetci vieme aká je situácia s múzeami na Slovensku, nielenže chátrajú, ale ešte aj sú málo atraktívne pre bežných ľudí a pri tom aj oni patria ku kultúre národa. Preto by sme radi prekročili očakávania a vytvorili pokrokový, návštevníkom blízky geopark.
Náš projekt je určený všeobecne pre širokú verejnosť bez ohľadu na vek, či vzdelanosť v danej problematike, prahnúcej po poznaní, nových informáciách, či len tak pre oddych v prijemnom prostredí.
Najviac by sme sa však chceli zamerať na žiakov typovo rôznych škôl, v prevažnej miere z Bratislavy a blízkeho okolia, ktorí by mali tvoriť nosnú časť návštevníkov múzea na exkurziách so svojimi učiteľmi. Práve táto skupina by mala mať najväčší úžitok z projektu, ktorý by mal spĺňať základné predpoklady pre výučbu v teréne počas hodín geológie, paleontológie, stratigrafie, biológie, geografie, prírodopisu, zemepisu alebo vlastivedy.
Taktiež nechceme zabúdať na iných návštevníkov, či už okoloidúcich turistov, alebo ľudí uprednostňujúcich geoturizmus, ktorý má momentálne vo svete zelenú, po celom svete sa zakladajú geoparky, ktoré majú svoje miesto aj v rámci takej organizácie, ako je UNESCO.
Náš projekt by mal predovšetkým priniesť možnosť terénnych ukážok práce geológa, oboznamovať s geológiou ako vedou a jej potrebou v samotnej histórii a budúcnosti ľudstva, jej využitím v praxi, ale predovšetkým vniesť osvetu a informovanosť o geológii Devínskej Kobyly. Angažovanosť návštevníkov bude spočívať v možnosti vlastnoručného odskúšania geologickej činnosti, môžu pripadne prinášať vzorky na určenie, alebo prispievať nálezmi z okolia. Múzeum by malo slúžiť ako miesto vhodné na exkurzie rôzneho charakteru.

Čo by sme radi dosiahli

Očakávame, aby sa miesto vhodné pre geologické múzeum nestalo miestom čiernej skládky pevného odpadu, či zarasteným kameňolom. V prípade úspechu našej práce by sme radi priblížili geológiu ľudom, trošku inou, ako klasickou múzejnou formou exponátov za sklom vitrín. Naša predstava je vytvoriť priestor nielen samotnej prehliadky exponátov a osobitých geologických štruktúr zachovaných a lomovej stene (fosílny záznam morskej transgresie, neptunické žily a pod.), ktoré sú pre laického návštevníka náročné na pochopenie. Práve naopak! My chceme múzeum prinavrátiť ľuďom, nielen odbornej verejnosti, ale aj žiakom a študentom, obyvateľom okolitých obcí, turistom alebo len náhodným okoloidúcim. Našou ideou je zapojenie návštevníkov do jednotlivých metód spoznávania tajov Zeme, ako vznikla a čo ju tvorí, a tak ich zaviesť do zaujímavých kútov vedy zvanej geológia. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa tu návštevníci cítili ako doma, oddýchli si v príjemnom prostredí, čomusi sa priučili, a ich pôsobenie nebolo iba bezduchou a únavnou prehliadkou artefaktov, ale miestom, kde by sa radi vracali, a podieľali sa na formovaní tváre múzea.

Čo nás čaká

Ako sme už spomenuli, naším hlavným cieľom je revitalizácia, a po oprave aj propagácia, už existujúceho Geologického múzea v Devíne. Konkrétne ide o tieto aktivity:

  • Oprava chodníkov a tým zlepšenie pohybu po objekte.
  • Odstránenie krovín a nadbytočného porastu, čím by sa zviditeľnili geologické štruktúry v kameňolome a vytvoril nový priestor na využitie, napr. na oddychovú zónu.
  • Obnova, resp. výmena informačných tabúl a ich prípadné doplnenie, čím by sa zvýšila informovanosť návštevníkov.
  • Doplnenie vzoriek s okolia obce Devín a NPR Devínskej Kobyly.
  • Vytvorenie priestoru pre oddych a prezentáciu praktických geologických zručností (určovacie metódy hornín a minerálov; meranie geologickým kompasom; odber vzoriek;...) so zapojením samotných návštevníkov.
  • Obnoviť parkovacie priestory, prípadne vytvoriť nové parkovacie miesta s cieľom zvýšenia prístupnosti múzea, ktoré leží pri hlavnej komunikácii medzi obcami Devín a Devínska nová Ves.
  • Dokončenie oplotenia, pretože objekt je oplotený iba z časti (Medzinárodné sochárske sympózium), čo zapríčinilo aj nasťahovanie bezdomovca, a pravé týmto krokom by sme chceli zamedziť prístupu takýmto nepovolaným osobám.
  • Reklama a propagácia múzea pomocou bedekra a reklamných predmetov, ako pohľadnice, samolepky a pod., čo by malo poukázať a zviditeľniť múzeum širokej verejnosti.